ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych "Energetyka i Środowisko" jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych, których działalność związana jest z energetyką, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i infrastrukturą energetyczną, zwana w dalszej części FEDERACJĄ.

§2

Terenem działania FEDERACJI jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Warszawa.

§3

Federacja działa w oparciu o obowiązujące prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

FEDERACJA może używać wyróżniającego go znaku graficznego, jak również odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§5

FEDERACJA może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6

FEDERACJA dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach przewidzianych obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania FEDERACJI

§7

FEDERACJA stawia sobie za cel:

 1. współpracę oraz wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich dla realizacji ich zadań,
 2. wpływanie na postęp i rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
 3. inicjowanie, propagowanie oraz prowadzenie badań w zakresie rozwoju energetyki polskiej oraz racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii i paliw, a także energooszczędnych inwestycji;
 4. popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych,
 5. propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska, poszanowaniem energii ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetyki odnawialnej,
 6. podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz użytkowaniu energii i paliw,
 7. ochronę interesów producentów, dystrybutorów i użytkowników paliw i energii oraz wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa,
 8. obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 9. dbanie o status zawodowy inżynierów i techników.

§8

FEDERACJA realizuje swoje cele przez:

 1. reprezentowanie członków FEDERACJI z ich upoważnienia,
 2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi na rzecz krzewienia wiedzy, postępu technologicznego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin związanych z energetyką oraz racjonalnym użytkowaniem paliw i energii,
 3. prowadzenie szkoleń członków własnych w kraju i za granicą w celu bieżącego aktualizowania wiedzy o współczesnych rozwiązaniach techniczno - ekonomicznych w zakresie stanowiącym zainteresowanie statutowe członków,
 4. organizowanie sympozjów, konferencji, narad, kursów i spotkań specjalistycznych, poradnictwa technicznego oraz działalności popularyzatorskiej,
 5. występowanie do administracji rządowej, samorządów i organizacji zawodowych z interwencjami w sprawie obrony interesów wytwórców, dystrybutorów i użytkowników energii i paliw oraz producentów urządzeń energetycznych,
 6. promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i technologii oraz przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej,
 7. działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej,
 9. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej,
 10. współpracę z władzami samorządowymi i krajowymi,
 11. prowadzenie lobbyingu na rzecz wspólnych celów Członków FEDERACJI.

ROZDZIAŁ III

Członkowie FEDERACJI, ich prawa i obowiązki.

§9

Członkiem FEDERACJI może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną bądź inna osoba prawna.

§10

Członkowie FEDERACJI dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków nadzwyczajnych,
 3. członków wspierających .

§11

Członkostwo w FEDERACJI nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Radę Krajową zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12

Członkiem zwyczajnym może być krajowe lub zagraniczne stowarzyszenie naukowo- techniczne , którego działalność związana jest z energetyką, ochroną środowiska naturalnego i infrastrukturą energetyczną.

§13

Członkiem nadzwyczajnym może być stowarzyszenie nie spełniające warunków określonych w §12.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością FEDERACJI.

§15

Regulamin przyjmowania członków uchwala Rada Krajowa.

§16

Członkowie FEDERACJI zobowiązani są:

 1. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia FEDERACJI;
 2. popierać i czynnie realizować cele FEDERACJI;
 3. przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz FEDERACJI oraz powszechnie obowiązującego prawa;
 4. regularnie opłacać składki członkowskie zgodnie z uchwałami Rady Krajowej.

§17

Członek zwyczajny FEDERACJI ma prawo:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz FEDERACJI,
 2. udziału swoich przedstawicieli w organach powoływanych przez FEDERACJĘ,
 3. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania FEDERACJI,
 4. korzystać z majątku oraz pomocy organizacyjnej , finansowej i innej FEDERACJI w zakresie realizacji własnych celów statutowych.

§18

Członek nadzwyczajny ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do roszczeń majątkowych wynikających z § 38 ust. 2.

§19

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Radzie Krajowej, która podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego FEDERACJI.
 3. Formę i rodzaj wspierania FEDERACJI członkowie wspierający ustalą z Radą Krajową.

§20

Członkowie wspierający, którzy realizują przyjęte zobowiązania wobec FEDERACJI mają prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz FEDERACJI,
 2. uczestniczyć w pracach FEDERACJI na warunkach ustalonych przez Radę Krajową.

§21

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. udzielanie pomocy w realizacji zadań statutowych FEDERACJI,
 2. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz FEDERACJI,
 3. wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń i pomocy na rzecz FEDERACJI.

§22

Członkostwo w FEDERACJI ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do FEDERACJI, zgłoszonej na piśmie Radzie Krajowej,
 2. rozwiązania stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej,
 3. wykluczenia z FEDERACJI na mocy uchwały Rady Krajowej, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę FEDERACJI.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna władz.

§23

Władzami naczelnymi FEDERACJI są:

 1. Rada Krajowa,
 2. Główna Komisja Rewizyjna
 3. Zarząd Główny,

§24

 1. Rada Krajowa, spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia członków zwyczajnych FEDERACJI, wybiera :
  1. Zarząd Główny,
  2. Główną Komisję Rewizyjną.
 2. Kadencja wszystkich władz FEDERACJI trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Uchwały władz FEDERACJI, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz FEDERACJI w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniony będzie w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba dookoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

Rada Krajowa

§25

 1. Najwyższą władzą FEDERACJI jest Rada Krajowa.
 2. W skład Rady Krajowej wchodzą delegaci członkowskich stowarzyszeń o statusie członka zwyczajnego FEDERACJI wybierani na okres 4 lat kadencji przez stowarzyszenia zgodnie ze swoimi statutami według następującego klucza:
  • stowarzyszenia o ilości do 100 członków - 1 osoba,
  • stowarzyszenia o ilości do 500 członków - 2 osoby,
  • stowarzyszenia o ilości powyżej 500 członków - 3 osoby.
 3. Każdy delegat do Rady Krajowej dysponuje jednym głosem.
 4. Radą Krajową kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady Krajowej.

§26

Do kompetencji Rady Krajowej należy:

 1. uchwalenie zmian w statucie,
 2. przyjmowanie i wykluczanie członków FEDERACJI,
 3. uchwalenie głównych kierunków działania FEDERACJI,
 4. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz FEDERACJI,
 5. wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego ,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom , na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 8. zatwierdzanie budżetów i rocznych sprawozdań finansowych,
 9. uchwalanie wysokości i terminów wpłat składek członkowskich,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności FEDERACJI do krajowych i międzynarodowych organizacji,
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu FEDERACJI i przeznaczeniu jego majątku.

§27

Posiedzenia Rady Krajowej powinny odbywać się co najmniej raz w roku. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad określa regulamin Rady Krajowej.

§28

Na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków FEDERACJI Rada Krajowa powinna odbyć posiedzenie nadzwyczajne w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku .Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej obraduje jedynie w sprawach określonych we wniosku.

Główna Komisja Rewizyjna

§29

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą FEDERACJI powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. §30

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.


§31

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności FEDERACJI,
 2. przedstawianie na zebraniach Rady Krajowej oceny działalności Zarządu Głównego i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
  Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty złożenia wniosku (żądania),
 4. uchwalenie własnego regulaminu działania,
 5. składanie Radzie Krajowej sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego.

§32

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Zarząd Główny

§33

Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności FEDERACJI zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami Rady Krajowej oraz reprezentuje FEDERACJĘ na zewnątrz.

§34

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi nie mniej niż 5 (pięć) osób, w tym: prezes, 3 (trzech) wiceprezesów, sekretarz generalny oraz członkowie.
 2. Każdy nowo przyjęty członek zwyczajny FEDERACJI, którego stan osobowy wynosi co najmniej 500 (pięćset) członków ma prawo posiadania w Zarządzie Głównym jednego przedstawiciela. W tym celu Zarząd Główny ma prawo uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka, stosując odpowiednio § 24 ust. 4.
 3. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż razy w roku.
 5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.

§35

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. wykonywanie zadań wynikających ze statutu oraz uchwał i regulaminów określonych przez Radę Krajową,
 2. realizowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 3. delegowanie przedstawicieli do krajowych i zagranicznych organizacji,
 4. reprezentowanie FEDERACJI na zewnątrz,
 5. powoływanie i likwidacja jednostek działalności gospodarczej,
 6. zarządzanie majątkiem i finansami FEDERACJI,
 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego FEDERACJI,
 8. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
 9. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. składanie Radzie Krajowej sprawozdań ze swojej działalności,
 12. rekomendowanie przedstawicieli do organów samorządowych i państwowych,
 13. wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych.

§36

Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno- organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

§37

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 (trzech) z ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia wniosku.

ROZDZIAŁ V

Majątek FEDERACJI.

§38

 1. Majątek FEDERACJI stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku FEDERACJI są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu FEDERACJI,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. dochody z ofiarności publicznej,
  7. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie FEDERACJI. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 4. FEDERACJA prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§39

 1. Do reprezentowania FEDERACJI upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego do wysokości 2 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto.
 3. Do zaciągania zobowiązań powyżej w/w wysokości Prezes lub Wiceprezes i drugi członek Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie FEDERACJI.

§40

 1. FEDERACJA rozwiązuje się na podstawie uchwały Rady Krajowej lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu FEDERACJI Rada Krajowa określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku FEDERACJI.

§41

Uchwały co do zmiany Statutu oraz rozwiązania FEDERACJI zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Krajowej.